کشف کارگاه مخفی و غیر مجاز
[ تعداد بازدید : ۱۱ ]
برگزاری مسابقه کیش مهر
[ تعداد بازدید : ۴۱ ]
بازدید وبازرسی از داروخانەها
[ تعداد بازدید : ۴۳ ]
بازدیدازآرایشگاههای زنانه
[ تعداد بازدید : ۶۰ ]
حضورهمکاران درمراسم9دی
[ تعداد بازدید : ۴۰ ]
برگزاری کمیته خرید
[ تعداد بازدید : ۴۴ ]
برگزاری کمیته جامعه ایمن
[ تعداد بازدید : ۵۶ ]