متخصصین اطفال : دکتر ضیاء الدین خالدی و دکتر برقعی