متخصصین جراحی : دکتر مجتبی فرهادی و دکتر توفیق میراحمدی