سوپروایزر بیمارستان جوانرود

اسامی و اعضای سوپروایزر شاغل در بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود به ترتیب مندرج در جدول زیر است

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

مدرک

سوابق

ملاحظات

عزیز روئین تن

سوپروایزر در گردش

کارشناس پرستاری

18 سال

 

مسعود نیکراد

سوپروایزر در گردش

کارشناس پرستاری

11 سال

 

کیومرث مرادی

سوپروایزر در گردش

کارشناس پرستاری

16 سال

 

نازنین مومنی

سوپروایزر در گردش

کارشناس پرستاری

7 سال

 

مهدی قنبری

سوپروایزر آموزشی

کارشناس پرستاری

5 سال

 

لیست مسئولین بخشهای مختلف ( سرپرستار ) بیمارستان  جوانرود نیز به شرح مندرج در جدول زیر است :

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

مدرک

سوابق

عنوان بخش  

آهو امینی

سرپرستار

کارشناس پرستاری

11 سال

دیالیز

نگار وهابی

سرپرستار

کارشناس پرستاری

10 سال

جراحی

مهدی بابایی

پرستار

کارشناس پرستاری

5 سال

اورژانس

محمد حسن زاده

سرپرستار

کارشناس پرستاری

6 سال

عفوني- داخلی