برنامه های اجرا شده هفته سلامت در شهرستان جوانرود به ترتیب روزهای هفته (برای دیدن روی هر آیتم کلیک نمایید )

روز شمار هفته سلامت 91

روز اول جمعه 18/1/91      

روز دوم شنبه 19/1/91

روز سوم یک شنبه 20/1/91        

روز چهارم دوشنبه 21/1/91

روز پنجم سه شنبه 22/1/91      

روز ششم چهار شنبه 23/1/91

 روز آخر : پنج شنبه 24/1/91       

 متن آموزشی در خصوص سلامت سالمندان( قابل استفاده برای عموم)  

ورزش

عناوین برنامه های هفته سلامت 91