واحد امور دارویی:

تعداد کل پرسنل شاغل در این واحد      3 نفر ( 1نفر  کارشناس دارویی و 2نفر انبار دار)

 

اقدامات و فعالیتهای انجام گرفته:

1.     توزیع داروهای مکمل از ابتدای سال 89 تا پایان آذرماه 89 به شرح ذیل:

الف. توزیع 62350 عدد قرص اسید فولیک

 ب. توزیع 221800عدد قرص فروس سولفات

 ج. توزیع 152000 کپسول مولتی مینرال

 د.توزیع 5942 عدد قطره آهن

 و.توزیع 6562 عدد قطره مولتی ویتامین

2.       خرید دارو وتجهیزات از ابتدای سال 89 تا پایان آذرماه 89 به شرح ذیل:

الف. شاخه درمانی : 306892409 ریال

ب. شاخه بهداشتی : 90192780 ریال

ج. تجهیزات پزشکی 64953200 ریال

                                   3-تهیه وتوزیع 270 قلم لیست دارویی بر نامه پزشک خانواده

                                              4.       ارسال آخرین تغییرات قیمت دارویی بر گرفته از سایت سازمان خدمات درمانی و واحد دارویی معاونت محترم بهداشتی بصورت دوره ای به مراکز بهداشتی درمانی

5.       بر گزاری مناقصه و واگذاری خدمات دارویی برنامه پزشک خانواده به بخش خصوصی

6.       برگزاری یک دوره کارگاه باز آموزی با همکاری مرکز آموزش بهورزی جهت کلیه بهورزان شهرستان

7.       برگزاری سه دوره جلسه آموزشی جهت دارویاران مراکز بهداشتی درمانی

8.       بر گزاری سه جلسه کمیته تجویز منطقی دارو و عوامل موثر در سه فصل بهار ، تابستان و پاییز 89

9.  همکاری با واحد بهداشت خانواده در خصوص طراحی فرمهای درخواست داروهای کنتراسپتیو و مکملهای دارویی و برگزاری جلسه آموزشی برای کلیه بهورزان در خصوص چگونگی و تکمیل فرمها و فورمولهای در خواست دارو

10.       نظارت بر کلیه اقلام دارویی مراکز و انبار دارویی از نظر تاریخ انقضاء و... و معاوضه داروهای تاریخ نزدیک با بخش خصوصی و بیمارستان حضرت رسول (ص)

11. واگذاری خدما دارویی به بخش خصوصی به مدت پنج ماه از تیر ماه 89 لغایت آبانماه 89 که متاسفانه بدلیل انصراف مجری طرح کماکان این شبکه خود مسئولیت توزیع و فروش دارو از ابتدای دی ماه 89 را بر عهده گرفته است

12.       متمرکز نمودن خرید لوازم و تجهیزات پزشکی و توزیع آن توسط انبار دارویی ، قبلا تعدادی از خریدهای تجهیزات توسط واحد خدمات انجام می گرفت

13.   طراحی فرمهای مخصوص جهت مراکز ، انبار دارویی و واحد درآمد در خصوص میزان توزیع و فروش دارو و بررسی عملکرد ماهیانه مراکز توسط این فرمها

13.   انجام بیست(20) مورد پایش از خانه های بهداشت ،هشت (8) مورد پایش از مراکز بهداشتی درمانی و دو (2) مورد پایش از انبار دارویی

14.   جمع آوری داروهای غیر مجاز از بازارچه مرزی با همکاری بازرسان معاونت محترم غذا ودارو و اداره اماکن شهرستان جوانرود

15.   ارسال آخرین دستورالعملها ی مربوط به نسخه خوانی و نسخه پیچی با هماهنگی واحد درآمد به مراکز درمانی و آموزش دارویاران در این خصوص....