مطبهای خصوصی

تعداد مطبهای تخصصی فعال در شهرستان جوانرود:

متخصص جراحی عمومی:                                           2 مورد

متخصص زنان وزایمان :                                               2 مورد

متخصص اطفال    :                                                    2مورد

متخصص رادیولو‍ژی:                                                   1مورد

متخصص گوش و حلق وبینی:                                      1 مورد

متخصص قلب وعروق:                                                1 مورد

 متخصص کلیه و مجاری ادراری :                                  1 مورد

متخصص  ارتوپدی:                                                    1 مورد

متخصص  عفونی:                                                     1 مورد

متخصص  پاتولوژی:                                                    1 مورد    آزمایشگاه خصوصی

                     ______   

جمع:              13 مورد 

تعداد مطبهای پزشک عمومی فعال:                                 8 مورد

تعداد دفاتر مامایی خصوصی :                                        2 مورد

تعداد مرکز فیزیو تراپی خصوصی:                                    1مورد

تعداد دفاتر کار اپتیو متری :                                            1مورد

تعداد دندانساز :                                                          1مورد

تعداد داروخانه خصوصی:                                               4مورد

تعداد درمانگاه دولتی شهری :                                        3مورد

تعداد درمانگاه دولتی شهری ( وابسته به سپاه پاسداران)                1مورد

تعداد درمانگاه خصوصی شبانه روزی:                               1 مورد