رسالت :
افزایش دسترسی به اقلام دارویی مورد نیاز و ارتقاء کیفیت خدمات

اهداف:
-تهیه و توزیع اقلام دارویی مرتبط موردنیاز
-تهیه و توزیع تجهیزات مرتبط موردنیاز مراکز و خانه های بهداشت
-ارتقاء سیستم نظارت و پایش
-بهبود استانداردهای نگهداری دارو در انبارهای دارویی و داروخانه مراکز بهداشتی درمانی تابعه
-هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی
- انجام تحقیقات کاربردی

وظایف کلی:
- تعیین و برآورد میزان نیاز دارویی مراکز بهداشتی درمانی تابعه با هماهنگی های درون بخشی
- تدارک و توزیع دارو بر اساس نیاز واقعی  (با توجه به گروههای هدف،بیماریهای فصلی و شایع منطقه ای،جمعیت تحت پوشش،روند مصرفی،موجودی و ...)
- نظارت و پیگیری لازم درخصوص نحوه توزیع و نگهداری داروها در سطوح مختلف مراکز (با توجه به استانداردها)
- نظارت بر عملکرد فعالیت های دارویی در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه و تهیه پس خوراند لازم برای اصلاح آن
- بررسی روند مصرف اقلام دارویی و جابجایی داروها به منظور اجتناب از انقضاء تاریخ مصرف آنها
- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و بخش نامه های مربوطه
-اجرای آخرین دستورالعمل های بیمه روستائی در خصوص دارو
- برنامه ریزی و نظارت درخصوص نحوه هزینه اعتبارات دارویی باتوجه به اولویت ها
- نظارت بر صحت قیمت گذاری نسخ براساس آخرین تعرفه های ابلاغی در پایش های مراکز
- تنظیم گزارش برنامه ها و اقدامات انجام شده و ارائه آن به سطوح بالاتر
- جمع آوری آمار فعالیت های انجام یافته به صورت فصلی و سالیانه
- انجام سایر امور مربوطه تحت نظر سرپرست مربوطه