بیماریهای روده ای

بیماریهای روده ای در شهرستان جوانرود همواره جزء شایعترین بیماریهای شهرستان بوده است به طوریکه بروز این بیماریها در سطح شهرستان همواره بالاتر از استان بوده است وحتی در ردیف اول بین سایر شهرستانها قرلر داشته است که در زیر به بعضی از دلایل آن اشاره شده است:

1-       داشتن چشمه ها وبرکه ها در کوهپایه های شهرستان وآلوده شدن آنان

2-       خارج شدن فاضلات شهری جوانرود ودفع آن در رود خانه خارج شهر آبیاری سبزیجات وباغات با این آب و فروش آن در سطح شهرستان

3-       مهاجرت باغداران به باغات و سکنی گزیدن آنان در خانه باغها در تابستان و استفاده از آبهای آلوده

4-       باتوجه به کوهستانی بودن منطقه وجود تفریگاهها وتفرجگاههای که در نزدیک رودخانه های آلوده قرار دارند

* با توجه به بروز بالای بیماریهای روده ای در سطح شهرستان اقدامات وراهکارهای ویژه ای در این شهرستان در حال انجام است که امید میرود که در آینده ای این بیماریها کاهش چشمگیری پیدا کنند0

1- تشکیل کمیته بیماریهای روده ای

2- برگزاری وتشکیل جلسات جهت پزشکان، کارشناسان وبهورزان

3- تشکیل تیم واکنش سریع بیماریهای روده ای

4- گزارشدهی وگزارش گیری به موقع بیماریها

5- تکثیر تراکت،پمفلت، پوستر آموزشی بیماریهای روده ای بری عموم مردم

6- هماهنگی لازم با بیمارستان و پزشکان متخصص اطفال، داخلی وعفونی

7- پیگیری به موقع بیماریهای روده ای وسایر اقدامات لازم

8- هماهنگ شدن با آزمایشگاههای جهت انجام کشت های لازم

* فعالیت برون بخشی

- هماهنگی لازم با پزشکان مطبهای خصوصی

- شرکت کارشناسان بهداشتی در جلسات کار گروه بهداشت وسایر جلسات اداری وحساس سازی موضوع بیماریهای روده ای

- همکاری و هماهنگی لازم با سایر ادارات نظیر فرمانداری ، شهرداری واداره آب وفاضلاب و غیره

 

 

هدف کلی: کاهش بروز بیماریهای روده ای در شهرستان جوانرود

اهداف اختصاصی:

-          آموزش وبازآموزی پرسنل مرتبط با شناخت وپیشگیری بیماریهای روده ای  (پرسنل بیماریها وبهداشت محیط (ستادی ) پزشکان بیمه روستایی  –بهورزان ورده میانی واقشار مردم

-          - هماهنگی درون بخشی (بیماریها – بهداشت محیط – آموزش بهداشت – آزمایشگاه ) هماهنگی برون بخشی (آب وفاضلاب –بخشداری –شهرداری و ...

-          تقویت کمیته مراقبت وگزارش دهی

-          - بیماریابی وشناسایی ودرمان به موقع بیماران (مداخلات اپیدمیولوژی به منظور قطع زنجیره انتقال وحفظ افراد سالم

-          تامین تجهیزات آزمایشگاهی و اقلام داریی   

-          - تقویت سیستم مراقبت و گزارش دهی

     

برنامه یا فعالیت

مسئول اجراء

مسئول پیگیری

زمان فعالیت

پایش

آموزش و باز آموزی پرسنل بیمه روستا-بیمارستان قدس-ستادی

مرکز بهداشت

واحد بیماریها

خرداد 89

 

آموزش و باز آموزی پرسنل رده میانی

واحد بیماریها

واحد بیماریها

خرداد 89

 

آموزش پرسنل سطح اول

مراکز

پرسنل بیماریها

خرداد 89

بررسی فرمهای مراقبتی و مستندات مربوطه

بیماریابی و شناسایی بیماران

مراکز و خانه ها

پزشکان و مسئولین مراکز

طول سال

بررسی مستندات

تامین اقلام دارویی و آزمایشگاهی

واحد دارویی-آزمایشگاه

مسئول بیماریها

سه ماهه اول

-

ارتقاء و تقویت سیستم گزارش دهی و مراقبت

مراکز

واحد بیماریها

طول سال

بررسی مستندات و فرمهای مراقبت

بیماریهای آمیزشی

بیماریهای آمیزشی(STI)

تعریف برنامه هدف:

به دسته ای ازسندرومهاوبیماریهاگفته می شودکه مشخصه اصلی همگی آنهاانتقال ازراه جنسی می باشدکه ازجمله این سندرومها می توان به خیارک اینگوینال،تورم اسکروتوم،کنژکتیویت نوزادی،ترشح واژینال،دردزیرشکم،ترشح مجرای ادرار،زخم تناسلی وتورم بیضه اشاره کرد.بیماری ایدز نیز باتوجه به ارتباط تنگاتنگی که با این گونه سندرومها دارددراین دسته ازبیماریها قرارمی گیرد.

 

فعالیتهای روزانه وهمیشگی درارتباط بااین برنامه :ارجاع مواردمبتلا ازمنابع گزارش دهی به مرکزمشاوره بیماریهای رفتاری،درمان وپیگیری مراقبت موارد،نمونه گیری ازموارددارای رفتارپرخطر،جمع آوری وجمع بندی آمارهاوارسال به مرکزبهداشت استان،پایش خانه های بهداشت ومراکزتابعه،برگزاری کارگاههاوکلاسهای بازآموزی جهت پرسنل درگیردربرنامه،تهیه متون آموزشی وپمفلت وتراکت وارسال وتوزیع میان واحدهای متختلف جهت بهره برداری لازم، شرکت درجلسات استان. ارسال آماروعملکردبصورت ماهینه وفصلی وسالیانه به مرکزبهداشت استان، ترتیب اثرفوری وصحیح به نامه های دریافتی ازمرکزبهداشت استان ودانشگاه ویاسایرارگانهاوادارات وجواب دهی وارسال بموقع آن.

وضعیت موجود:

درحال حاضرباتوجه به شروع طرح کشوری نظام مراقبت بیماریهای آمیزشی درشهرستان وجدی ترشدن مراقبت اینگونه بیماریها،گزارش و کشف بموقع آنهابه نظرمی رسدکه درحدمطلوبی باشد امادرمان اینگونه بیماریهاازاین پس براساس برخورد سندرومیک خواهدبودوبراساس توصیه های مکررکارشناسان مرکزبهداشت استان درمان آنهانیزرایگان خواهدبود.درطول سال1389ازمواردقابل  گزارش بیماریهایSTIکه شامل:زخم تناسلی غیرتاولی،ترشح غیرطبیعی مجری،گنوره قطعی،سیفلیس اولیه وثانویه مشکوک،سیفلیس اولیه وثانویه قطعی وکلامیدیای قطعی می باشدازمنابع گزارش دهی درمجموع تعداد367موردزخم تناسلی غیرتاولی به ستادمرکزبهداشت گزارش شده است که همگی آنهاتحت درمانهای پزشکی لازم قرارگرفته اند.

موردانتظاردرطول سال:ارجاع تمامی مواردمشکوک به پزشک ومرکزمشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان ودرمان لازم

هدف کلی ازبرنامه عملیاتی:

کنترل بیماری آمیزشی درسطح شهرستان

اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی:

1-کاهش بروزبیماریهای آمیزشی درسطح شهرستان

2-کاهش شیوع بیماریهای آمیزشی درسطح شهرستان

موانع ونقات ضعف:عدم مراجعه مواردمبتلا به بیماریهای آمیزشی به پزشک ومرکزمشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان به دلیل وجود انگ اجتماعی موجود

تسهیل گرها ونقاط قوت:همکاری پزشکان وپرسنل بهداشتی ودرمانی بااجراءاین طرح کشوری وهمچنین درمان رایگان این دسته ازبیماریهاوجبران ضررکردآن توسط مرکزبهداشت استان

مهم ترین فعالیت دردست اقدام تاپایان سال:مروروبازنگری متون آموزشی دردسترس براساس آخرین تغییرات اعمال شده

برنامه عملیاتی :

 

 

 

 

هدف کلی

 

اهداف اختصاصی

 

استراتژی ها

 

فعالیتها

 

 

 

 

 

 

کنترل بیماریهای آمیزشی درسطح شهرستان

 

 

 

 

 

1- کاهش بروزبیماریهای آمیزشی درسطح شهرستان

 

 

 

1-       بیماریابی وارجاع بموقع

 

 

1-برگزاری کلاس بازآموزی جهت شناخت سندرومها

 

2-ارجاع بموقع

 

2- کاهش شیوع بیماریهای آمیزشی درسطح شهرستان

 

 

1-درمان  بموقع وموثر

 

1- برگزاری کلاس بازآموزی جهت شناخت سندرومهاوچگونگی درمان آنها

 

هپاتیتهای منتقله از خون

هپاتیتهای منتقله ازطریق خون

 

تعریف برنامه هدف:

این دسته ازبیماریهاشامل هپاتیتهایی می باشدکه ازطریق خون منتقل می شوندوشامل هپاتیتBوCوDوGمی باشند.

 

فعالیتهای روزانه وهمیشگی درارتباط بااین برنامه :پذیرش موارددرمعرض خطرویاارجاعی ازمنابع گزارش دهی وانجام مشاوره وارجاع جهت نمونه گیری درصورت لزوم وانجام اقدامات پیشگیرانه جهت فردبیمارواطرافیان آنهامانندواکسیناسیون واموزشهای بهداشت فردی درخصوص احتیاطات پیشگیرانه، برگزاری جلسات بازآموزی وکارگاههای دوره ای،پایش خانه های بهداشت ومراکرتابعه جهت حصول اطمینان ازاجراءصحیح دستورالعملهای کشوری،شرکت درجلسات استان ،تهیه متون آموزشی وپمفلت وتراکت وارسال وتوزیع میان واحدهای متختلف جهت بهره برداری لازم، ارسال آماروعملکردبصورت ماهینه وفصلی وسالیانه به مرکزبهداشت استان، ترتیب اثرفوری وصحیح به نامه های دریافتی ازمرکزبهداشت استان ودانشگاه ویاسایرارگانهاوادارات وجواب دهی وارسال بموقع آن.

وضعیت موجود:

براساس فرمهای بررسی اپیدمیولوژیک موجودومواردتشخیص داده شده اخیردرحال حاضر10موردهپاتیتBوCدرشهرستان شناسایی شده که2موردآن درطول سال89و5موردآن درطول سال88و3موردنیزمربوط به سال1387بوده است

موردانتظاردرطول سال:مراقبت ومشاوره تمامی مواردموجود وانجام واکسیناسیون جهت مواردتماس که درتعدادی ازمواردانجام شده ودرتعدادی دیگرنیز به دلیل خودداری ازمراقبت انجام نشده است

هدف کلی ازبرنامه عملیاتی:

کنترل بیماری هپاتیت

اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی:

1-کشف بموقع این بیماریها

2-درمان ومراقبت بموقع این بیماریها

موانع ونقات ضعف:عدم استقبال ومراجعه بیماران جهت دریافت خدمات لازم

تسهیل گرها ونقاط قوت:وجودمرکزمشاوره بیماریهای رفتاری درشهرستان وانجان مشاوره روانی لازم جهت کاهش آسیب

مهم ترین فعالیت دردست اقدام تاپایان سال:تشکیل پرونده جهت تمامی مواردجدید وقدیمی موجودوسعی درمراقبت تمامی

جدول برنامه عملیلتی برنامه دریک نگاه

 

 

هدف کلی

 

اهداف اختصاصی

 

استراتژی ها

 

فعالیتها

 

 

 

 

 

کنترل هپاتیتهای منتقله ازطریق خون

 

 

 

 

1- کشف بموقع این بیماریها

 

 

1-       بیماریابی وارجاع بموقع

 

1-انجام مشاوره جهت موارددرمعرض خطر

 

2 -ارجاع بموقع

 

2- درمان ومراقبت بموقع این بیماریها

 

 

1-درمان ومراقبت  بموقع وموثر

 

1-پایش درمان وانجام مراقبت

سل

سل

در حال حاضردربین بیماریهای میکروبی،درتمام دنیا بیماری سل شایع ترین عامل کشنده بالغین(حتی بیشتر ازایدز ومالاریا)است.بیماری سل حتی از ایدزرعب انگیزتراست،زیرا ازطریق تنفس منتقل می شود.تاکنون یک سوم جمعیت جهان (2میلیاردنفر)بامیکروب سل آلوده شده اندودرحال حاضر،بیش از20میلیون نفربه بیماری سل مبتلا  هستند.

·         درهرثانیه یک نفربه باسیل سل آلوده می شود.

·         درهر4ثانیه یک نفربه بیماری سل مبتلا می شود.

·         درهر10ثانیه یک نفردراثرابتلا به بیماری سل می میرد. 

بیماری سل کشنده ترین بیماری عفونی دربین زنان درسنین باروری است وازآنجا که بیشتر افرادجوان رادرسنین باروری مبتلا می سازد ،بیشترین تعداد کودکان یتیم ناشی از یک بیماری،دستاوردبیماری سل هستند هیچ بیماری دیگری به اندازه بیماری سل موجب کاهش درآمد وازهم گسیختگی خانواده ها نمی شود.

هیج بیماری دیگری همانند سل به اقتصاد جامعه لطمه نمی زند.

بیماری سل دارای مرتبه هفتم جهانی بیماریها براساس معیارDALY  است وپیش بینی می شودتاسال2020هنچنان جایگاه کنونی خودراحفظ می کند،بنابراین به عنوان منجی بزرگ برای بیماریها درآینده قابل پیش بینی است. 

هدف کلی برنامه کنترل سل:

هدف کلی این برنامه،کاهش هرچه سریعتر شیوع سل درجامعه است، به طوری که این بیماری به عنوان مشکل بهداشتی جامعه مطرح نباشدودرنتیجه،دستیابی به اهداف نهایی یعنی کاهش میزان بروزومرگ ومیرناشی از بیماری نیزدرنهایت امکان پذیر شود.

اهداف اختصاصی برنامه کنترل سل:

1-       بهبودی کامل 85 درصدموارد جدید مبتلا به سل  ریوی بااسمیرخلط مثبت

2-       کشف حداقل 70درصدبیماران مبتلا به سل ریوی با اسمیر خلط مثبت  

راهکارکنترل سل:

اجرای درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم،حداقل درطی درمان حمله ای وحداقل برای تمام بیماران مبتلا به سل ریوی با اسمیرمثبت(مخازن انتشار بیماری)

 

هدف اختصاصی:

1- باز آموزی پرسنل مرتبط و بهورزان (پرسنل آزمایشگاه و مراکز و بهورزان )

2- فراهم نمودن امکانات و تجهیزات مورد نیاز برنامه

3- پیگیری موارد مشکوک به TB-S+  تا حصول نتیجه

 

 

 برنامه عملیاتی شهرستان 

 

 

برنامه یا فعالیت

مسئول اجراء

مسئول پیگیری

زمان فعالیت

آموزش پرسنل رده میانی – آزمایشگاه - بهورزان

واحد بیماریها

رئیس مرکز بهداشت

سه ماهه سوم 89

تامین اقلام مورد نیاز بیماریابی و آزمایشگاهی

واحد بیماریها

آزمایشگاه سل

واحد بیماریها

سه ماهه اول 89

شناسایی و پیگیری موارد مشکوک

مراکز و خانه ها

مراکز

طول سال

ارسال به موقع نمونه های خلط تهیه شده به آزمایشگاه

مراکز

مراکز

طول سال

آزمایش به موقع نمونه ها ی خلط و اعلام نتایج به مراکز

آزمایشگاه

آزمایشگاه – واحد بیماریها

طول سال

تشکیل مستمر کمیته سل شهرستان برای بررسی روند اجرایی

واحد بیماریها

مرکز بهداشت

طول سال

تهیه و تکثیر متون آموزشی برای پرسنل مرتبط برنامه

واحد بیماریها

واحد بیماریها

سه ماهه اول 89

تهیه و تکثیر تراکت و بروشور آموزشی برای مردم

واحد بیماریها

واحد بیماریها

سه ماهه اول 89

 

 

 

بیماری زئونوز

بیماریهای مشترک انسان و دام

 

پیشرفت تکنولوژی بشر موجب کشف بسیاری از ناشناخته ها شده ولی هیچگاه نتوانسته است ازبرخی معضلات بکاهد دراین برهه از زمان خطرپاندمی آنفلوانزای بسیار بیماریزایی پرندگان  (HPAI)که بوسیله آنفوانزای A درجمعیت حیوانات بخصوص ماکیان ایجاد می گردد ومی تواندبه انسان منتقل گرددوته عنوان یک عامل بالقوه مدنظرمی باشد نظامهای بهداشتی در دنیابایستی همیشه منتظر ظهوریک بیماری عفونی جدید باشند مثل کروتز فیلدجاکوب و همچنین بیماری سارس و0000

بیماریهای قابل انتقال بین انسان وحیوان وخطر پاندمیهای خطرناک نظیر طاعون ،هاری ،    CCHF وغیره بامدگ ومیر بالا ،شیوع فراوان وعوارض ناشی از آن،خسارات اقتصادی دردام مثل تب مالت ،لزوم اقدامات چند بخشی درکنترل بیماری،دخالت فاکتورهای مختلف در ایجادبیماری(ناقل ومیزبان واسط)وعوارض شدید تجارت بین المللی وهمچنین مسئله بیوتروریسم بابیماری سیاه زخم نیازمند برنامه ریزی دقیق وجامع در سطح کلان وحتی سطوح محیطی کوچک نیزمی باشد0

نقاط قوت:1-دا نستن نظام مراقبت بیماری 2- حمایت مسئولین شبکه ازبرنامه ها

3- وجودظرفیتهای آموزشی درمراکزتحت پوشش 4- وجودنیروی انسانی فنی باوجدان کاری 5- هماهنگی لازم بین یخشی 6- پیگیری به موقع بیماریهاوجودشیفت آنکال هاری

نقاط تهدید:

1-        بهره مند نبودن ازسیستم آزمایشگاهی ووجودمشکلات تشخیصی

2-        عدم نظارت کافی درتولیدوتوزیع  فراوردهای لبنی 

3-        وجود دامداریهای سنتی و غیربهداشتی درکنار منازل مسکونی

4-        وجود مشکلات بهسازی محیط روستاو فقدان فرایند مناسب برای جمع آوری زباله ها

5-        درآمد پایین و سطح اقتصادی پایین منطقه

6-        جدی نگرفتن آموزشهای ارائه شده توسط مردم و عدم استقبال انان

7-        عدم همکاری بخشهای جامعه در جهت بیماریهای زئونوز مانند دامپزشکی و شوراهی محل و...

8-        هم مرز بودن با کشور عراق و مسئله قاچاق دام و عدم نظارت کافی بر نقل و انتقال دامها

9-        عدم استقبال دامداران در خصوص واکسیناسیون دامها

10-    حمایت نکردن دولت از دامداران در خصوص معدوم نمودن دامهای آلوده

11-    عدم حمایت حقوقی از کارشناسان مبارزه بابیماریها

 

هدف کلان :

کنترل بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان

 

اهداف استراتژیک

پیشگیری وکنترل بیماری هاری در انسان

1-      افزایش آگاهی مردم در خصوص بیماری هاری

2-      افزایش آگاهی پرسنل مرکز مرکز بهداشتی درمانی

3-      تقویت نظام مراقبت از هاری و هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی

کاهش بروز بیماری تب مالت در انسان

1-افزایش آگاهی مردم در خصوص بیماری تب مالت

2-افزایش آگاهی پرسنل مرکز مرکز بهداشتی درمانی

3-     تقویت نظام مراقبت از هاری و هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی

کنترل سایر بیماریهای مشترک انسان و دام نظیر سالک، تب های خونریزی وآنفلوانزا و...

1-افزایش آگاهی مردم در خصوص بیماریهای مشترک

2-افزایش آگاهی پرسنل مرکز مرکز بهداشتی درمانی

3-      تقویت نظام مراقبت از هاری و هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی

بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

بیماریهای قابل پیشگیری باواکسن

تعریف برنامه هدف:

این دسته ازبیماریهاشامل سرخک،سرخجه،سندروم سرخجه مادرزادی،کزازنوزادی،فلج شل حاد،دیفتری وسیاه سرفه می باشدکه درمرحله کنترل یاحذف ویاریشه کنی هستند.مشخصه اصلی همگی آنها قابلیت پیشگیریشان باواکسن می باشد.

فعالیتهای روزانه وهمیشگی درارتباط بااین برنامه :بررسی مواردمشکوک ارجاع شده ازمنابع گزارش دهی،هماهنگی جهت اخذنمونه ازمواردلازم،ارسال نمونه به آزمایشگاه رفرانس کشوری واقع دردانشکده بهداشت دانشگاه تهران،برگزاری جلسات بازآموزی وکارگاههای دوره ای،پایش خانه های بهداشت ومراکرتابعه جهت حصول اطمینان ازاجراءصحیح دستورالعملهای کشوری،شرکت درجلسات استان ،تهیه متون آموزشی وپمفلت وتراکت وارسال وتوزیع میان واحدهای متختلف جهت بهره برداری لازم، ارسال آماروعملکردبصورت ماهینه وفصلی وسالیانه به مرکزبهداشت استان، ترتیب اثرفوری وصحیح به نامه های دریافتی ازمرکزبهداشت استان ودانشگاه ویاسایرارگانهاوادارات وجواب دهی وارسال بموقع آن.

وضعیت موجود:

براساس شاخص های کشوری ودرطول سال1388بابررسی مواردمشکوک تب دار2موردنمونه گیری انجام شدویک موردفلج شل حادویک موردسیاه سرفه نیزموردبررسی قرارگرفت

موردانتظاردرطول سال:حداقل2موردبثوری تب داربه ازاء100000نفرجمعیت جهت نمونه گیری ارجاع گرددویک موردفلج شل حادکه این مهم درطول سال1388محقق شده ودرطول سال1389درحال انجام است

هدف کلی ازبرنامه عملیاتی:

کنترل بیماریهای قابل پیشگیری باواکسن درسطح شهرستان

اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی:

1-کشف بموقع این بیماریها

2-درمان بموقع این بیماریها

موانع ونقات ضعف:نبودپزشک اپیدمیولوژجهت بررسی مواردمشکوک

تسهیل گرها ونقاط قوت:همکاری منابع گزارش دهی درگزارش مواردمشکوک

مهم ترین فعالیت دردست اقدام تاپایان سال:نمونه گیری 2موردمشکوک بثوری تب دار

 

جدول برنامه عملیلتی برنامه دریک نگاه

 

 

 

هدف کلی

 

اهداف اختصاصی

 

استراتژی ها

 

فعالیتها

 

 

 

کنترل بیماریهای قابل پیشگیری باواکسن درسطح شهرستان

 

 

 

 

1- کشف بموقع این بیماریها

 

 

1-       بیماریابی وارجاع بموقع

 

1-برگزاری کلاس بازآموزی جهت شناخت بیشتر این بیماریها

 

2 -ارجاع بموقع

 

2- درمان بموقع این بیماریها

 

 

1-درمان  بموقع وموثر

 

1-پایش درمان