آمار

مرکز بهداشت شهرستان جوانرود-واحد بهداشت حرفه ای

کارگاههای تحت پوشش         آمار آذرماه 89

                                                                                                                                

 

صبح

بعد ازظهر

جمع

1

کارگاههای تحت پوشش از اول سال تا کنون (اولیه)

350

23

373

2

کارگران تحت پوشش از اول سال تا کنون

1177

48

1225

3

کارگاههای پیگیری شده از اول سال تا کنون

166

0

166

4

 

تعداد کارگاههایی که در این ماه بازدید شده اند

اولیه

41

0

41

پیگیری

0

0

0

5

تعداد کارگران تحت پوشش در این ماه

اولیه

57

0

57

پیگیری

0

0

0

6

تعداد پرسنل درگیر در طرح

3

0

3

7

تعداد کارگاه قالی بافی تحت پوشش

از اول سال تا کنون

0

0

0

در این ماه

0

0

0

8

تعداد کارگران قالیباف تحت پوشش

از اول سال تا کنون

مرد

0

0

0

زن

0

0

0

در این ماه

مرد

0

0

0

زن

0

0

0

9

تعداد معاینات کارگری انجام شده

از اول سال تا کنون

291

0

291

در این ماه

33

0

33

10

تعداد جلسات آموزشی

از اول سال تا کنون

10

0

10

در این ماه

2

0

2

11

تعداد افراد آموزش دیده

از اول سال تا کنون

330

0

330

در این ماه

56

0

56

12

تعداد کارگران واکسن دریافت کرده

از اول سال تا کنون

0

0

0

در این ماه

14

0

14

13

تعداد کارگاه معرفی شده به دادگاه

از اول سال تا کنون

0

0

0

در این ماه

0

0

0

14

سایر فعّالیت ها:

15

کارگاههای دارای عوامل زیان آور

کارگاههای دارای تسهیلات بهداشتی ناقص

کارگاههای فاقد تسهیلات بهداشتی

نام عامل زیان آور

تعداد کارگاه

تعداد کارگر در معرض

نام تسهیلات

تعداد کارگاه

تعداد کارگر

نام تسهیلات

تعداد کارگاه

تعداد کارگر

سروصدا

گردوغبار

وضعیت نامناسب بدن

روشنایی نامناسب

 

31

2

4

5

47

2

4

5

اب اشامیدنی       

دستشویی

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

4

3

 

 

 

 

اب اشامیدنی

دستشویی

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

4

4