معرفی شبکه بهداشت و درمان جوانرود و واحدهای تابعه آن

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود در حال حاضر با پوشش جمعیتی 67975 نفر در شهرستان شامل واحدهای بهداشتی درمانی به شرح زیر است :

مرکز بهداشت شهرستان ( معاونت بهداشتی شبکه )

بیمارستان حضرت رسول (ص) ( معاونت درمان شبکه )
مرکز فوریتهای پزشکی 115 - مرکز آموزش بهورزی
3 مرکز بهداشتی درمانی شهری : مرکز شماره 1 و 2 و 3  شهری  جوانرود

3 مرکز بهداشتی درمانی روستایی : مرکز بهداشتی درمانی روستایی زلان ، شروینه و مزران
27 خانه بهداشت فعال - 1 خانه بهداشت سیاری
2 خانه بهداشت موجود غیر فعال - 2 خانه بهداشت غیر موجود