ریاست شبکه بهداشت و درمان جوانرود

  
                                                 
دکتر
                 
دکترحسین محمدی

                                    سوابق                                                       

1-دوسال بعنوان پزشک اورژانس بیمارستان حضرت رسول(ص)جوانرود                

2-ازسال1384لغایت سال 1387بعنوان سرپرست مرکزبهداشت شهرستان جوانرود       

3-ازسال1387لغایت سال1389بعنوان سرپرست شبکه بهداشت ودرمان جوانرود          

4-ازسال1383تاکنون بعنوان رئیس انجمن بیماران کلیوی شهرستان جوانرود                

5-عضوشورای مردمی مبارزه باموادمخدر                                                       

6-پنج سال بعنوان پزشک معتمدشهرستان جوانرود                                               

7-ازسال1393تاکنون بعنوان متخصص گوش وحلق وبینی                                        

معاونت درمان (ریاست بیمارستان حضرت رسول (ص) )