ریاست شبکه بهداشت و درمان جوانرود

  
                                                 
ا
                 

دکتر نظیف محمدی

متولد:1357

پزشک عمومی فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی ایران

                                    سوابق                                                       

1-مسؤل مرکزبهداشتی درمانی روستایی شروینه درسال85الی86               

2-استخدام مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کردستان درسال86 بعنوان پزشک اورژانس      

3-مسؤل بهداری پتروشیمی کرمانشاه86الی88         

4-رئیس پلی کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی سنندج ازسال88الی90                

5-مسؤل بهداری سازمان زندانهای کردستان                                                         

6-هم اکنون بعنوان سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود                                               

                                       

معاونت بهداشتی ( رئیس مرکز بهداشت شهرستان جوانرود )

عکس             مهدی محمودی

کارشناس مبارزه بابیماریها

متولد1358

سوابق:

1-کارشناس مسئول مبارزه بابیماریهای شهرستان ثلاث

2-کارشناس مسئول طرح وگسترش  شهرستان ثلاث

3-کارشناس مسئول آموزش سلامت شهرستان ثلاث

4-کارشناس مسئول طرح وگسترش شهرستان جوانرود

5-مسئول تیم کارشناسی ستادمرکزبهداشت جوانرود

6-مسئول تدوین برنامه عملیاتی شبکه بهداشت ودرمان جوانرود

7-هم اکنون بعنوان سرپرست مرکزبهداشت شهرستان جوانرود

معاونت درمان (ریاست بیمارستان حضرت رسول (ص) )