ریاست شبکه بهداشت و درمان جوانرود

  
                                                 
ا  
                 

دکتر بهمن پوریاور

متولد:1348

پزشک عمومی

                                    سوابق                                                       

1-سرپرست مرکزبهداشتی درمانی شبانه روزی گواور            

2-پزشک اپیدمیولوژی شهرستان گیلانغرب     

3-ریاست بیمارستان الزهرا گیلانغرب        

4-رئیس مرکزبهداشت گیلانغرب               

5-سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دالاهو                                                        

6-سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گیلانغرب

7-هم اکنون  سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود 

                                       

معاونت بهداشتی ( رئیس مرکز بهداشت شهرستان جوانرود )

عکس             مهدی محمودی

کارشناس مبارزه بابیماریها

متولد1358

سوابق:

1-کارشناس مسئول مبارزه بابیماریهای شهرستان ثلاث

2-کارشناس مسئول طرح وگسترش  شهرستان ثلاث

3-کارشناس مسئول آموزش سلامت شهرستان ثلاث

4-کارشناس مسئول طرح وگسترش شهرستان جوانرود

5-مسئول تیم کارشناسی ستادمرکزبهداشت جوانرود

6-مسئول تدوین برنامه عملیاتی شبکه بهداشت ودرمان جوانرود

7-هم اکنون بعنوان سرپرست مرکزبهداشت شهرستان جوانرود

معاونت درمان (ریاست بیمارستان حضرت رسول (ص) )