ریاست شبکه بهداشت و درمان جوانرود

  
                                                 
ا
                 

دکتر نظیف محمدی

متولد:1357

پزشک عمومی فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی ایران

                                    سوابق                                                       

1-مسؤل مرکزبهداشتی درمانی روستایی شروینه درسال85الی86               

2-استخدام مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کردستان درسال86 بعنوان پزشک اورژانس      

3-مسؤل بهداری پتروشیمی کرمانشاه86الی88         

4-رئیس پلی کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی سنندج ازسال88الی90                

5-مسؤل بهداری سازمان زندانهای کردستان                                                         

6-هم اکنون بعنوان سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود