توزیع سبدغذایی به مادران نیازمندتوسط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان
 جوانرود درمورخه هفدهم مردادماه نودودوسبد کالایی حاوی 14قلم
موادغذایی موردنیازدوران بارداری ازطرف مقام معظم رهبری توسط بنیاد
خیریه علوی وشبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانروددربین مادران
باردارواجدشرایط ونیازمند توزیع گردید این سبد غذایی بمنظورجلوگیری
ازسوء تغذیه مادرونوزادشامل برنج مرغ ماکارونی عسل
شکرتون ماهی حبوبات روغن مایع و...میباشد
 
 بنیادعلویی
 بنیادعلویی
بنیادعلویی
 بنیادعلویی
بنیادعلویی
بنیادعلویی
بنیادعلویی
بنیادعلویی
 بنیادعلویی
بنیادعلویی