توزیع سبدغذایی بین مادران باردارروستایی جوانرود 65عددسبدغذایی بین مادران باردارروستایی این شهرستان برای دومین بار توضیع گردیداین مقدار سبدغذایی بعنوان هدیه مقام معظم رهبری ازسوی بنیاد خیریه علوی توسط شبکه بهداشت جوانرودتوزیع شده وارزش ریالی هرسبدغذایی حدودسه میلیون ریال بود
 
بنیادعلویی
بنیادعلویی
بنیادعلویی
بنیادعلویی
بنیادعلویی