در ایام نوروز چندین نوبت از بازارچه جوانرود بازدید بعمل آمد . دراین بازدید ها که با حضور فرماندار جوانرود ،سرپرست شبکه بهداشت و درمان و تعدادی از مسولین ادارات صورت گرفت مقداری از کالاهای غیر مجاز کشف و ضبط گردید.
 بازدید بازارچه
 بازدید بازارچه
 بازدید بازارچه
 بازدید بازارچه
بازدید بازارچه  
 بازدید بازارچه