برگزاری نمایشگاه (عکس)باموضوعیت خطرات ناشی ازاعتیاددرمحل مرکزبهداشتی

درمانی شماره یک جوانرود که باهمکاری نیروی انتظامی شهرستان وشبکه بهداشت

ودرمان به مدت یک هفته برگزار گردید.

 نمایشگاه اعتیاد
نمایشگاه اعتیاد
نمایشگاه اعتیاد
نمایشگاه اعتیاد
نمایشگاه اعتیاد