افتتاح ساختمان پزشکان متخصص بسمارستان حضرت رسول جوانرود به
مناسبت هفته دولت 
 افتتاح
افتتاح
افتتاح
افتتاح
افتتاح
 افتتاح دستگاه امحاء زباله بیمارستان حضرت رسول جوانرود
 افتتاح
افتتاح
افتتاح
افتتاح
افتتاح
افتتاح