شرکت ریاست و پرسنل شبکه جوانرود در راهپیمایی روز قدس سال1392
 
قدس
قدس
قدس

روز قدس