طی ابلاغی ازطرف دکتر فریبرز لطفی،ریاست شبکه بهداشت ودرمان جوانرود  آقای دکترمولود حسینی

متخصص کودکان بعنوان ریاست بیمارستان منصوب گردد .

 

 
ریس بیمارستان
ریس بیمارستان
ریس بیمارستان
ریس بیمارستان
ریس بیمارستان
ریس بیمارستان
ریس بیمارستان
ریس بیمارستان
ریس بیمارستان
ریس بیمارستانریس بیمارستان
ریس بیمارستان
ریس بیمارستان