درتاریخ 92/6/24جلسه ای باحضورروسای شبکه ومرکزبهداشت ومسول برنامه

مادران وپزشکان وماماهای مراکزدرخصوص اهمیت مراقبت مادران باردارواجرای

آخرین دستورالعمل کشوری وپیشگیری ازمرگ مادر باردار دردفتر ریاست

مرکزبهداشت برگزارگردید.

 
باردار
باردار

باردار

باردار