نشست ریاست شبکه بهداشت و درمان با مدیریت بیمارستان حضرت رسول ومسئولین بخشها و واحدهای بیمارستان

 به منظور بررسی مشکلات داخلی بیمارستان و ایجاد راه کارهای مناسب در جهت تقویت نقاط مثبت و رفع نواقص

جلسه بیمارستان
جلسه بیمارستان  
جلسه بیمارستان  
جلسه بیمارستان  
جلسه بیمارستان  
جلسه بیمارستان  
جلسه بیمارستان