طی مراسمی باحضورریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آقای دکتر نیکبخت ،نماینده محترم اورامانات درمجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر منوچهری وهیات همراه ، مسولین ادارات وارگانهای شهرستان وجمعی ازهمکاران بهداشت ودرمان وبیمارستان حضرت رسول (ص)اتاق عمل جراحی چشم افتتاح گردیدجهت راه اندازی این پروژه مبلغ سه میلیارد وپانصدمیلیون ریال هزینه شده وازاین پس مردم شهرستان ومنطقه اورامانات برای اعمال جراحی چشم مجبوربه مراجعه به مرکز استان وکشورنمی باشند.اتاق عمل
اتاق عمل
اتاق عمل
اتاق عمل
اتاق عمل
اتاق عمل
اتاق عمل
اتاق عمل
اتاق عمل
اتاق عمل
اتاق عمل
اتاق عمل
اتاق عمل
اتاق عمل