پایش مرکز بهداشتی در مانی زلان

درادامه پایش ها از مراکز بهداشتی درمانی دکتر فریبرز لطفی ریس شبکه و دکتر طاهر حسینی ریس مرکز بهداشت 

به همرا ه تیم کار شناسی از مرکز بهداشتی درمانی زلان پایش بعمل آوردند.

پایش زلان  
 پایش زلان
پایش زلان  
 پایش زلان
 پایش زلان
پایش زلان  
 پایش زلان
 پایش زلان
 پایش زلان