درروزچهارشنبه مورخ 6/9/92 راس ساعت  9 صبح جلسه کارگروه سلامت شهرستان درمحل سالن جلسات فرمانداری با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا ریاست جناب آقای عظیمی فرماندارمحترم برگزارگردید0دراین جلسه  ابتدا جناب آقای دکترلطفی سرپرست محترم شبکه بهداشت ودرمان ضمن عرض خیرمقدم به اعضاء کارگروه مطالبی درخصوص مسائل بهداشتی واقدامات انجام شده عنوان گردید وبرهمکاری سایرادارات درزمینه پیشرفت مسائل بهداشتی شهرستان تاکیدنمودند سپس مصوبات جلسه قبل مورد پیگیری قرار گرفت وبه دنبال آن موضوعات جدیدکارگروه به بحث وتبادل نظرگذاشته شد و گزارشی ازاهداف سلامت باروری به تفصیل بیان گردید ودراین زمینه بیانات رهبرمعظم قرائت گردید ، درپایان جناب آْقای عظیمی فرماندارمحترم تاکیدنمودند یکی ازشاخصهای توسعه هرکشورسلامت میباشد وتوضیحاتی درخصوص افزایش جمعیت بیان فرمودند وهمچنین با جمع بندی مطالب توسط ایشان ، مواردذیل به تصویب حاضرین رسید

مصوبات جلسه :

1ـ مقررگردید چنانچه متصدیان قصابی های بین راهی نسبت به تهیه مجوزکسب اقدام ننمایند توسط مجمع امورصنفی درخصوص پلمپ قصابی آنها اقدام شود

2ـ باتوجه به اینکه توسط بخشداریها نسبت به معرفی دهیاران به اداره آبفارجهت کلرزنی آب روستاهای غیرتحت پوشش اقدام شده است ، مقررگردید چنانچه دهیاران ویا نمایندگان روستاها به اداره آبفارمراجعه ننمایند مراتب توسط آن اداره جهت پیگیری به اطلاع بخشداریها رسانده شود

3ـ مقررگردید توسط اداره آبفا خانوارهای انتهای خیابان کشاورز (خارج ازمحدوده) را مجاب نمایند تانسبت به هدایت فاضلاب منازل خود به داخل چاه جاذب اقدام نمایند درغیراینصورت با آنها برخورد قانونی بعمل آید

4ـ مقررگردید توسط شهرداری ضمن جمع آوری قفسه وتابلو مرغ زنده فروشیها نسبت به تعطیل نمودن آنها با همکاری دامپزشکی ، مجمع امورصنفی وشبکه بهداشت ودرمان اقدام شود 

5 ـ باتوجه به عدم اجرای بند 12 صورتجلسه قبل ، مقررگردید توسط جهادکشاورزی دریکی ازروستاهای مسیر جوانرود بیاشوش (ترجیحاٌ روستای بیاشوش) طرح ورمی کمپوست به اجرا درآید

6 ـ مقررگردید توسط بخشداری محترم بخش مرکزی نسبت به ادامه فاضلاب کشی روستای سررود سفلی با همکاری اداره آبفار اقدام لازم بعمل آید

7 ـ مقررگردیدتوسط اداره ورزش وجوانان ضمن کنترل مرتب سالن های ورزشی درزمینه رعایت موازین بهداشتی درخصوص اجرای مفادقرارداد مستاجرین سالن ها نظارت بیشتری بعمل آید

8 ـ مقررگردید اجرای طرح سیل بند ناحیه کارگاهی وشهرک ظفرو توحید دراولویت کاری شهرداری قرارگیرد

9 ـ  مقررگردید توسط شهرداری نسبت به جمع آوری دست فروشان اطراف مدارس اقدام لازم بعمل آید

10ـ مقررگردید توسط اداره محترم آموزش وپرورش ضمن کنترل بوفه مدارس نسبت به معرفی متصدیان بوفه جهت دریافت کارت تندرستی اقدام لازم بعمل آید

11ـ مقررگردید دربوفه مدارس فقط موادغذایی تائید شده درآئین نامه بهداشت مدارس به فروش برسد

12ـ مقررگردید توسط جناب آقای فرمانداروتعدادی ازاعضاء کارگروه ازمدارس روستاهای بخش کلاشی بازدید بعمل آید

13ـ مقررگردید توسط مرکزبهداشت نسبت به آموزش پرسنل ادارات درخصوص سلامت باروری ومراقبت پیش از بارداری اقدام شود

14ـ مقررگردید ادارات شهرستان نسبت به اعلام آمادگی خود جهت آموزش پرسنل با مرکزبهداشت مکاتبه نمایند

درپایان جلسه راس ساعت 11 صبح با صلوات برمحمد(ص) وآل محمد(ص) پایان یافت
 
کارگروه
کارگروه
کارگروه

کارگروه
کارگروه
کارگروه