در تاریخ 92/5/26 راس ساعت 10طی مراسمی با حضور دکتر فریبرزلطفی ریاست شبکه
بهداشت جوانرود ، مدیر بیمارستان حضرت رسول و جمعی از همکارانبمناسبت بازنشستگی
 آقای حسین محمدی مسئول امور عمومی بیمارستان از زحمات ایشان قدردانی بعمل آمد و طی
 ابلاغی از طرف ریاست شبکه بهداشت و درمان آقای جبار ملکی (تکنیسین فوریتها) بعنوان مسول
جدید امورعمومی بیمارستان منصوب  گردید .
 ملکی
ملکی
ملکی
ملکی
ملکی
ملکی
ملکی