ارتقای هتلینگ بیمارستان حصرت رسول (ص) جوانرودبا حضور فرماندار محترم جناب آقای لهونی و فرماندار سابق ،جناب حاج آقا عظیمی با اعتبار 1245000000ریال از محل طرح تحول نظام سلامت


هتلینگ
هتل
هتلینگ