ریاست و پرسنل شبکه بهداشت و درمان جوانرود و ببیمارستان حضرت رسول  در راهپیمایی روز جهانی قدس

در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان  حضور پیداا کردند وضمن محکومیت جنایتهای اخیر رژیم صهیونستی در غزه

به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین تاکید نمودند.


روز قدس
روز قدس
روز قدس
روز قدس
روز قدس