جلسه گرامی داشت روز بهورز باحضور ریاست شبکه بهداشت و درمان و کارشناسان ستادی و کلیه بهورزان خانه های بهداشت جوانرود درمحل آموزشگاه بهورزی برگزار گردید که دراین جلسه دکتر منوچهری ریاست شبکه بهداشت و درمان جوانرود ضمن خیر مقدم حضور بهورزان محترم و عذرخواهی بخاطر تاخیر دربرگزاری چنین جلسه ای ،همه بهورزان را به تلاش و خدمت بیشتر به مردم درعرصه بهداشت ودرمان تشویق و ترغیب نمودند.د رپایان با اهدای جوایز و لوح تقدید از بهورزان نمونه تقدیر به عمل آمد.

بهورز
بهورز
بهورز
بهورز
بهورز
بهورز
بهورز