دکتر منچهری دکتر کریم

 با عنایت به پیگیری جناب آقای دکتر منوچهری نماینده محترم مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون  ریال تحت عنوان ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی به شبکه بهداشت و درمان جوانرود تخصیص و دراین ردیف نیز هزینه گردید.

بدینوسیله از پیگیر یهای دلسوزانه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و نماینده محترم قدردانی میگردد