اجرای مرحله دوم طرح واکسیناسیون فلج اطفال در شهرستان جوانرود

صبح امروز یکشنبه 93/4/2با حضور ریاست شبکه بهداشت ودرمان و سایر

همکاران مرکز بهداشت مرحله دوم طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال

شروع شد.به گفته دکتر لطفی ریاست شبکه بهداشت،در این مرحله که

سه روز ادامه داردحدود 4646نفر کودک زیر 5 سال واکسینه خواهند شد.

مرحله اول این طرح از سوم تا پنجم خرداد با پوشش صددرصدی انجام شد

 
واکسناسیون
طرح واکسناسیون