بازدید ریاست شبکه بهداشت و درمان جوانرود از مرکز بهداشتی درمانی  روستایی زلان
 

زلان

 

زلان

 

زلان

 

زلان