تشکیل جلسه هیئت رییسه محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در شهرستان جوانرود

جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حضور ریاست محترم دانشگاه ومعاونین ایشان درروز سه شنبه17/8/90راس ساعت 30و8صبح در محل سالن مرکز آموزش بهورزی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود باتلاوت آیاتی ازقران مجید برگزار گردید در ابتدا دکتر خزاعی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان جوانرودضمن خیر مقدم به حضار جلسه گزارشی از وضعیت شبکه مرکز بهداشت وبیمارستا ن جوانرود ارائه نمودوضمن برشماری موفقیتها وفعالیتهای شبکه بهداشت جوانرودمشکلات این شبکه را عنوان وخواستار رفع این مشکلات از طرف هیئت ریئسه دانشگاه شد در پایان جلسه تصمیماتی از سوی هیئت ریئسه دانشگاه جهت رفع مشکلات شبکه بهداشت جوانرود اتخاذ گردید

سپس ریاست محترم دانشگاه باحضور در مرکز بهداشتی درمانی مزران از نزدیک با کارکنان این مرکز دیداروبا رضایت ازروند کاری مرکزایشان رامورد تشویق قرار دادند