تشکیل کارگروه بهداشت در فرمانداری جوانرود

جلسه کارگروه بهداشت در فرمانداری جوانرود باحضور فرماندار رییس شبکه بهداشت ورییس مرکز بهداشت جوانرود  واعضای شورا تشکیل شد.در ابتدای این جلسه عظیمی فرماندار جوانرود با اشاره به تاکیدات دین مبین اسلام در خصوص بهداشت وسلامت انسان تامین سلامت را وظیفه ای همگانی اعلام کرد وخواستار همکاری همه نهادها در این خصوص شد. دکتر خزاعی نیست با تشکر از اهتماتم سایر اعضای شورا از استقبال این شبکه از هراقدامی که باعث افزایش شاخصهای بهداشتی وسلامت جامعه گردد خبر داد. سپس مصوبات قبلی پیگیری وبر لزوم اجرای سریع آنها تاکید وچند مصوبه دیگر به تصویب اعضا رسید.

کارگروه بهداشت
کارگروه بهداشت