توزیع وسایل کمک آموزشی با شعار سلامت تغذیه بین دانش آموزان توسط مرکز بهداشت جوانرود

به مناسبت هفته بسیج سلامت تغذیه، وسایل کمک آموزشی  با شعار سلامت تغذیه ،بین دانش آموزان مدرسه شهداء جوانرود توزیع شد.دکتر حسینی رییس مرکز بهداشت شهرستان جوانرودسلامت  دانش آموزان را زیر بنای سلامت جامعه عنوان کرد وهدف از این کار را انتقال شعارهای بهداشتی به خانواده ها ونهادینه کردن آنها دانست.

اعظمی
اعظمی
اعظمی
اعظمی