همایش یکروزه ( مادران نجات یافته) درشبکه بهداشت جوانروددر تاریخ 19/11/1390 برگزار شد.

دراین همایش یکروزه خانم جمشیدی پورمسئول واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت استان ، تلاش مضاعف  همکاران واحد سلامت خانواده رادر جهت سلامت مادران باردار،مراقبت مداوم از مادران باردار پرخطرومراقبت بعداز زایمان مادران راخواستار شد.وی بااشاره به صعب العبور بودن بعضی از مناطق شهرستان جوانرود ،از زحمات مدیر شبکه ،رییس مرکز بهداشت و پرسنل واحد سلامت خانواده شهرستان درامر مراقبت از مادران باردار قدردانی کرد.دکتر خزاعی رییس شبکه بهداشت جوانرود نیزبا ارائه گزارشی از برنامه های این شبکه در رابطه با واحد سلامت خانواده ،از آمادگی کامل وهماهنگی بی نظیر مجموعه شبکه بهداشت جوانرود درخدمت رسانی به مادران باردار خبر داد.درادامه مرکز شهری وروستایی جوانرود به ارائه عملکرد خود درنجات جان مادران پر خطر پرداختند واز بین مراکز به پرسنل واحد سلامت خانواده مرکز شماره 2جوانرود به خاطر عملکرد صحیح ،جامع وهماهنگ وسریع هدایایی داده شد.