برگزاری کارگاه صدا

درکارگاهی با عنوان صدا ،صاحبان مشاغل مختلف با عوارض ناشی از آلودگی صدا ،راههای مقابله وایمنی کار آشنا شدند.احمدی کارشناس بهداشت حرفه ای برگزاری چنین دوره هایی را برای اصناف مرتبط ،از برنامه های مرکز بهداشت جوانرود اعلام کرد.

صدا
صدا
صدا