برنامه ها و فعالیت های پزشک خانواده

برنامه ها و فعالیت های پزشک خانواده

ویزیت در مرکز روستایی ویزیت در مراکز روستایی 1

اجرای برنامه پزشک خانواده در استان کرمانشاه از سال 1384 لغایت 1389  و در شهرستان جوانرود نیز به همین منوال 
برنامه پزشک خانواده :
برنامه پزشک خانواده تحول عظیمی در نظام سلامت ایجاد کرد و هدف اصلی اجرای این طرح سازماندهی نظام سلامت و درمان در کشور است تا به این وسیله خدمات بهداشتی درمانی تمامی افراد ساکن در روستاهای کشور را پوشش دهد و در هزینه های درمانی کشور نیز تا حدود زیادی صرفه جویی شود . پزشک خانواده مسئول ارائه خدمات جامع سلامت بطور مستمر به افراد تحت پوشش خود ( اعم از سالم و بیمار) بدون توجه به اختلاف سنی ، جنسی ، افتصادی ، فرهنگی و نوع بیماری از قبل از تولد تا لحظه مرگ می باشد . پزشک خانواده موظف به ارائه خدمات با کیفیت ، جامع و متناسب با نیاز مردم برای تامین حفظ و ارتقای سلامت فرد ، خانواده و جامعه بوده و مسئول ارتقای سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی جمعیت تحت پوشش وی است. اجرای این طرح کار مشترکی است بین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از یک سو و وزارت رفاه و تامین اجتماعی از سوی دیگر.

اهداف برنامه :
- عدالت در سلامت
- ارائه خدمات بصورت تیمی
- جلب مشارکت مردم در ارتقای سلامت
- جلب مشارکت سایر بخش های توسعه در برنامه های سلامت
- اراته خدمات سلامت در قالب نظام ارجاع
- اصلاح شیوه زندگی مردم

اجرای برنامه در شهرستان جوانرود :
در ابتدای سال 1384 و پس از تصویب بودجه بیمه روستایی در اسفند 1383،مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت خود را جهت اجرای برنامه پزشک خانواده شروع نمود. در پایان سال 1384 در4مراکز بهداشتی درمانی شهرستان جوانرود ، 4 پزشک و 4 ماما در کنار سایر کارکنان ، خدمات بهداشتی درمانی را به جمعیت تحت پوشش روستایی که حدودا 19500 نفر است ارائه نمودند. عدم امکان استخدام پزشک برای تمام مراکز گاهی موجب محرومیت چند روزه  یک مرکز از خدمات پزشک عمومی می شد . پس از 5 ماه کار سنگین کارشناسی، برگزاری جلسات متعدد با همکاران ستادی و کارشناسان اداره کل بیمه خدمات درمانی ، شرکت در جلسات آموزشی و توجیهی از نیمه دوم مرداد 1384 قراردادهای اولیه با بیمه خدمات درمانی منعقد و اولین گروه از پزشکان و ماماهای طرف قرارداد در مراکز بهداشتی درمانی مستقر گردیدند.
در پایان سال 1384 تعداد 5 پزشک عمومی و4  ماما در 4 مرکز بهداشتی درمانی مستقر و ارئه خدمات می نمودند .

هدف کلی:
حفظ و ارتقاء سطح سلامت جمعیت روستایی و شهری زیر 20 هزار نفر استان از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده.
اهداف اختصاصی:
1- تداوم فعالیت 28 خانه بهداشت و4 مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه.
2- جذب پزشک و ماماهای مورد نیاز بر اساس استانداردهای برنامه پزشک خانواده.
3- ارتقاء سطح آگاهی همکاران ستادی در ستاد مرکز بهداشت شهرستان و مراکز تابعه  
4- ارتقاء حمایت و همکاری سایر ادارات و نهادها در اجرای برنامه پزشک خانواده.
5- تأمین تجهیزات مورد نیاز واحدهای ارائه دهنده خدمات.
6- ارتقاء هماهنگی با سطوح تخصصی جهت پذیرش بیماران ارجاعی و ارائه پسخوراند.
7- و...
استراتژیها:
1) جلب حمایت و مشارکت ادارات و نهادهای  شهرستانی
2) جلب مشارکت جامعه
3) توانمند سازی کارکنان در سطوح ستادی و محیطی
4) نظارت مداوم بر نحوه اجرای برنامه
5) بهبود استاندارد تجهیزات واحدهای مجری برنامه
6) ارتباط مستمر با اداره کل بیمه خدمات درمانی و جذب حداکثر اعتبارات
7) و...

فعالیتها:
1- تشکیل جلسات هماهنگی با حضور ریاست شبکه و مرکز بهداشت ورؤسای مراکز مجری برنامه
2-شرکت در جلسات برگزار شده توسط کارشناسان ستادی مرکز بهداشت استان
3- تشکیل جلسات هماهنگی با اداره  بیمه خدمات درمانی
4- تعیین و صدور ابلاغ جهت اعضاء ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده
5- تشکیل جلسات ستاد اجرایی برنامه بیمه روستایی
6- جذب و اعزام پزشکان استخدامی، طرحی، پیام آور و آزاد به مراکز روستای بر حسب نیاز
7- مطرح نمودن اهمیت اجرای برنامه در شورای اداری شهرستان(بر حسب نیاز)
8- تشکیل جلسات توجیهی – آموزشی جهت مدیران مراکز تابعه و مجری برنامه ، با حضور ریاست شبکه و مرکز بهداشت شهرستان و کارشناسان ستادی
9-اطلاع رسانی عمومی از طریق شوراهای شهر و روستا و ائمه جمعه مساجد ( نشریات محلی و ...)
10- پایش مراکز  تابعه توسط تیمهای اعزامی از مرکز بهداشت شهرستان و ارائه پسخوراند و تکمیل چک لیست مربوطه
11-توزیع اعتبارات و نظارت بر خرید تجهیزات مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه
13 -نظارت مستمر بر درآمدها و هزینه های برنامه
14 -بررسی و تأیید قراردادهای شبکه با اداره کل بیمه خدمات درمانی
15 -هماهنگی مستمر با معاونت درمان و بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود جهت رفع مشکلات پذیرش بیماران ارجاعی و ارائه پسخوراند
16 -و....

مشکلات برنامه :
1. کمبود پزشک
2. عدم کفایت سرانه ها با توجه به افزایش هزینه ها
3. افزایش بار مراجعات
4. مشکلات مربوط به نظام ارجاع ( پذیرش،بازخورد و...)
5. کمبود دارویار و بهیار جهت داروخانه و تزریقات
6. کمبود اعتبارات جهت جایگزینی تجهیزات فرسوده
7. عدم دریافت بموقع اعتبارات از اداره کل بیمه خدمات درمانی

اقدامات واحد طرح وگسترش در جهت ارتقاء خدمات طرح پزشک خانواده

ž            تامین پزشک وماما جهت مراکز مجری برنامه پزشک خانواده

ž            نظارت بر حسن اجرای آخرین دستورالعمل بیمه روستایی با انجام پایش های فصلی و تکمیل چک لیست مربوطه جهت پرسنل مراکز مجری برنامه

ž            پرداخت 100% حقوق و فوق العاده ویژه پرسنل مجری طرح در پایان هرماه

ž            پرداخت کلیه مطالبات قانونی پرسنل در پایان سال (28 اسفند88) شامل حقوق و فوق العاده ویژه ،عیدی ،ذخیره مرخصی و...

ž            پرداخت منظم وبه موقع کارانه پرسنل ستاد ومراکز و بهورزان در پایان هرفصل.

ž            ایجاد هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی در جهت رسیدن به اهداف برنامه پزشک خانواده

ž            نظارت بر تهیه وتوزیع اقلام دارویی بیمه روستایی براساس آخرین دستورالعمل

ž            معرفی پزشک ومامای نمونه شاغل در طرح پزشک خانواده واهدا جوایز ولوح تقدیر

ž            ایجاد دید بهداشتی وجلوگیری از سوق دادن طرح پزشک خانواده به سمت درمان

ž            ایجاد ایمیل جهت پزشکان خانواده و ارائه آموزشهای لازم جهت شرکت در برنامه های آموزش از راه دورسایت مجازی سروش دیتا

ž            تجهیز کلیه مراکز مجری برنامه پزشک خانواده به کامپیوتر و چاپگر

ž            تجهیز محل بیتوته پزشک وماما

ž            تهیه وتوزیع فرمهای پرونده سلامت وتاکید برتکمیل پرونده سلامت و معاینات دوره ای بصورت اکتیو

8. و...