آشنایی با وظایف امور عمومی

ادار امورعمومی  مرکزبهداشت یکی ازواحدهای تحت سرپرستی معاونت بهداشتی و رئیس مرکزبهداشت شهرستان میباشد که ایجادهماهنگی بین  مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستای وخانه های بهداشت  ، واحدهای ستادی  وانتقال خواسته ها و نیازهای واقعی کارکنان به ریاست مرکزبهداشت و ریاست شبکه وتلاش درجهت رفع مشکل آنان را برعهده دارد  . وهمچنین تهیه امکانات وتجهیزات مورد نیاز واحدها ازطریق عقد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری وتاسیساتی وخدماتی  ونگهداری امکانات وابنیه محل خدمت  جهت ارائه بهترین خدمت باحداقل هزینه وامکانات به مردم.  لذا هدایت وکنترل کارکنان تحت سرپرستی بنحوی که ایجاد زمینه تلاش وهمکاری متقابل بین مدیریت باکارکنان وسایرکارکنان بایکدیگر و شرکت فعال درجلسات اداری محل خدمت وتوانایی لازم درپاسخگوی ودفاع ازوظایف وبرنامه‌های دستگاه درمقابل مسئولین محلی محقق گردد  و همچنین هماهنگی بین آنان باسیاست های بهداشتی وبموقع ازطرف مقام مافوق وابلاغ بمجموعه تحت سرپرستی ازدیگروظایف این واحد میباشد.

 شرح وظایف (رییس اداره امور عمومی )

واحدامورعمومی مرکز بهداشت دارای چندین زیرمجموعه است  ازجمله واحد کارگزینی و واحد حسابداری و واحد خدمات وکارپردازی وانبارداری وتاسیسات ونقلیه میباشد که باتوجه به بحث خصوصی سازی که  هم اکنون انجام امورنقلیه وتاسیسات توسط شرکتهای پیمانکاری وآژانسهای سطح شهرر واگذارشده ودرحال ارائه خدمت میباشند.

 

 

خلاصه ای از فعالیتهای واحد امورعمومی مرکزبهداشت درسال 1389

 

1-       عقد قرارداد با آژانس های سطح شهر ( آژانس دوستی  وزاگرس ) درجهت تامین خودرو موردنیاز واحدها 

2-       عقد قرارداد با شرکت پیمانکاری  ساختمانی جهت انجام تعمیرات ساختمانی  کلیه مراکز وخانه های بهداشت تحت  زیرمجموعه شبکه شامل  تسطیح ومحوطه سازی مرکز مزران – تعمیرات نمای بیرونی ساختمان شبکه ومرکز بهداشت ازجمله نصب درب فلزی ورنگ کارینردهای بیرونی وانجام کارآردوز  – دیوارپوشی مرکزبهداشتی درمانی شماره 2جوانرود –رنگ کاری انبارداروئی شبکه – تعمیرات ساختمانی ولوله کشی آب مرکز شماره 3جوانرود

3-       راه اندازی وخرید تجهیزات ازطریق عقد قراردادباشرکتهای متخصص رایانه ای حسابداری تعهدی وکابل کشی اینترنتی داخل ساختمان  شبکه ومرکزبهداشت

4-       تهیه لوازم مصرفی  وتجهیزات بهداشتی  ولوازم التحریر موردنیاز واحدها

5-      هماهنگی با چاپخانه های سطح شهر درتهیه وتکثیر فرمهای موردنیاز واحدها ونوشتن پلاکاردهای تبلیغات هشدارهای بهداشت بهداشتی

 

-          نظارت بر حسن اجرای وظایف و کلیه امور مراکز و واحدهای تحت سرپرستی

-          صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی با مسئول واحد

-          سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تععین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

-          ایجاد هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی با خط مشی ها – قوانین و مقررات تعیین شده در چهارچوب برنامه های تعیین شده

-          تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای ان

-          صدور دستور بخشنامه ها  ائین نامه ها و ضوابط مربوط جهت اجرای قانون

-          کنترل کلیه امورات واحدهای تحت سرپرستی

-          شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف

-          برنامه ریزی جهت اجرای قانون و پیگیری جهت اجرا

-          انجام سایر امور متفرقه

-          ارجاع نامه های اداری به کارکنان شاغل در حوزه اداره امور عمومی جهت اقدام و به مقام مافوق جهت تایید

-          نظارت بر تامین کالاها و خدمات مورد نیاز

-          بررسی – تجزیه و تحلیل و اظهار نظر در خصوص امار و اطلاعات ارائه شده از سوی ادارات ذیربط