آمار

مرکز بهداشت شهرستان جوانرود-واحد بهداشت حرفه ای

کارگاههای تحت پوشش  درسال     97 

 

 

بسمه تعالی

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی –  مـرکـز سلامت محیط و کار                      

معاونت بهداشتی /  سلامت  دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

مرکز بهداشت استان کرمانشاه  مرکز بهداشت شهرستان جوانرود

                             در سال97                   کد فرم: 1-111

1- توزیع کارگاهها و شاغلین آنها در منطقه

نوع کارگاه

عنوان

خانگی

غیر خانگی

جمع

20<

49-20

499-50

500>

کارگاه

موجود

4

852

5

2

-

863

شناسایی شده

4

717

2

2

-

725

تحت پوشش

4

717

2

2

-

725

شاغلین

موجود

4

2235

112

250

-

2601

شناسایی شده

4

2114

50

250

-

2418

تحت پوشش بازدید

4

2114

50

250

-

2418

تحت پوشش معاینه

4

101

15

195

-

453

2- توزیع کارگاهها و شاغلین آنها به تفکیک نوع واحد

نام واحد

عنوان

خانه بهداشت روستایی

مرکز بهداشتی درمانی روستایی

پایگاه بهداشت

مرکز بهداشتی درمانی شهری

مرکز بهداشت شهرستان

جمع

تعداد

30

3

6

1

1

تعدادکارگاه تحت پوشش

0

4

0

0

677

681

تعدادشاغلین تحت پوشش

0

4

0

0

2355

2359

 3الف- توزیع شاغلین تحت پوشش مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت کار به تفکیک نوع واحد ارائه دهنده خدمت و نوع خدمت ارائه شده

3ب- توزیع کارگاهها و شاغلین تحت پوشش مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت کار به تفکیک نوع واحد ارائه دهنده خدمت

4- توزیع کارگاهها و شاغلین تحت پوشش تشکیلات بهداشت حرفه ای

عنوان

نوع

خدمت

تعداد شاغلین تحت پوشش بخش

    نوع خدمت

عنوان

دولتی

شرکتهای خصوصی دارای مجوز

سایر

نوع واحد

عنوان

ایستگاه بهگر

خانه بهداشت کارگری

مرکز بهداشت کار

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

دولتی

خصوصی

سایر

جمع

بهداشت حرفه ای

طب کار

توام

شامل

می شود

دارد

بهداشت حرفه ای

2418

0

0

2418

تعدادکارگاه تحت پوشش

725

0

725

0

0

تعدادکارگاه تحت پوشش

0

3

0

3

3

طب کار

4

2414

0

2418

تعداد شاغلین تحت پوشش

2418

0

2418

0

0

تعداد شاغلین تحت پوشش

0

265

0

265

265

5- توزیع کارگاههای بازدید شده دارای عوامل زیان آور و شاغلین در معرض خطر به تفکیک نوع عامل زیان آور و بعد کارکنان

      نوع عامل زیان آور

مشخصات

صدا

ارتعاش

روشنایی

پرتو

گرما و رطوبت

سرما

تماس پوستی با موادشیمیایی

گردوغبار

گاز و بخار

دود و دمه

وضعیت بدن حین کار

ابزار کار

حمل بار

کارگاه

خانگی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

غیرخانگی

20 <

12

5

18

30

0

0

18

12

4

5

31

0

16

49-20

2

1

1

2

0

0

4

3

1

2

3

0

1

499-50

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

500>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جمع کل

15

7

20

33

0

0

23

16

6

8

35

0

18

شاغلین

خانگی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

غیرخانگی

20 <

28

11

21

63

0

0

19

33

10

11

38

0

16

49-20

4

4

4

15

0

0

41

42

20

4

25

0

8

499-50

71

36

41

12

0

0

14

5

11

30

61

0

13

500>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جمع کل

103

51

66

90

0

0

74

80

41

45

124

0

37