بیماریهای قلبی و عروقی و پیشگیری از سوء مصرف مواد

در تاریخ 17/3/1390   یکدوره کلاس آموزشی توسط واحد مبارزه با بیماریهای ستاد مرکز بهداشت در زمینه : بیماریهای قلبی و عروقی و پیشگیری از سوء مصرف مواد برای پرسنل نیروی انتظامی شهرستان جوانرود در محل سالن نمازخانه نیروی انتظامی برگزار گردید . در این کلاس آموزشی ابتدا دکتر اکبرزاده (متخصص قلب و عروق بیمارستان حضرت رسول جوانرود ) ضمن بیان افزایش بیماریهای قلبی و عروقی و افزایش مرگ و میر ناشی از این بیماریها به بیان عوارض مختلف بیماریهای قلبی و عروقی و لزوم کنترل مناسب تغذیه ، تحرک و عدم استعمال دخانیات را در این زمینه مهم ارزیابی کردند و علایم خطر این بیماریها را بصورت کلی برای حاضرین تشریح نمودند . در ادامه این جلسه اموزشی آقای صادق زارعی کارشناس مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری نیز در خصوص پیشگیری از سوء مصرف مواد مطالبی را عنوان کردند و عوامل زمینه ساز مصرف مواد از جمله استعمال سیگار ، قلیان و ... را اشاره نمودند و در خصوص انواع مواد موجود و صدمات ناشی از هریک توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند . در این کلاس آموزشی همچنین ریاست مرکز بهداشت شهرستان جوانرود و کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان حضور داشتند .

کلاس نیروی انتظامی 4
کلاس نیروی انتظامی
کلاس نیروی انتظامی 5
کلاس نیروی انتظامی 4