مطبهای خصوصی

تعداد مطبهای تخصصی فعال در شهرستان جوانرود:(آذر97)

متخصص اطفال    :                                                    1مورد

متخصص رادیولو‍ژی:                                                   1مورد

متخصص گوش و حلق وبینی:                                      1 مورد

متخصص جراحی چشم                                              1 مورد

متخصص  ارتوپدی:                                                    1 مورد

متخصص  پاتولوژی:                                                    1 مورد    آزمایشگاه خصوصی پاستور

                     ______  

جمع:              6 مورد

 

تعداد مطبهای پزشک عمومی فعال:                                 5 مورد

تعداد دفاتر مامایی خصوصی :                                        6 مورد

تعداد مرکز فیزیو تراپی خصوصی:                                  2مورد

تعداد دفاتر کار اپتو متری :                                           4مورد

تعداد دفاتر کار شنوایی سنجی                                        2 مورد

تعداد مطب دندانپزشکی                                                      11مورد

تعداد دفاتر کار درمانی                                                       1 مورد

تعداد دفاتر  گفتار درمانی                                                    1 مورد

تعداد داروخانه های بخش خصوصی:                                               7مورد

تعداد درمانگاه شانه روزی دولتی شهری :                                       1مورد(درمانگاه معین )

تعداد درمانگاه دولتی شهری ( وابسته به سپاه پاسداران)                1مورد(درمانگاه انصارالرسول (ص))

تعداد مراکز ترک اعتیاد( MMT)                                     3 مورد

تعداد پایگاه سلامت شهری                                          5 مورد

تعداد مراکز سلامت  جامعه روستایی                            3 مورد (زلان . مزران . شروینه )

تعداد خانه های بهداشت روستایی                                30 مورد