رسالت و اهداف
ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز درسطح مرکز بهداشت شهرستان
آنالیز و تحلیل شاخصهای بهداشتی با مشارکت گروههای مربوط
 مشخص نمودن مشکلات بهداشتی و اولویت بندی با همکاری گروهها
مشخص نمودن جمعیت و تحلیل آن

مدیریت سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان  وبروزرسانی اطلاعات

 وظایف
کنترل صحت داده ها، نظارت و جمع بندی گزارشات آماری
تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه گزارشات اماری با مشارکت گروههای مربوطه
ثبت کلیه اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی
مشخص نمودن جمعیت و روند جمعیتی با استفاده از اطلاعات سازمان آمار و اطلاعات موجود در سیستم
کنترل گزارشات مرگ ، ورود اطلاعات در رایانه، تجزیه و تحلیل و ارایه گزارش سالیانه
اولویت بندی مهمترین مشکلات بهداشتی جامعه با همکاری گروههای کارشناسی مربوطه
ارایه اطلاعات به بخشها ،سازمانها وارگانهای بر اساس سطح بندی دسترسی به اطلاعات
تشکیل کمیته های مرتبط

اعضای گروه :

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

مدرک

شماره تماس

ایمیل

ملاحظات

ایوب فتحی

کارشناس آمار

کارشناس آمار

08346227233

Ako.3101@gmail