اطلاعات جمعیتی شهرستان جوانرود

در فایلهای زیر جمعیت شهرستان جوانرود به تفیکک سن و جنس - و شهری و روستایی و همچنین جمعیت تحت پوشش هریک از مراکز بهداشتی درمانی تابعه از سالهای 1386 تا 1389 آورده شده است برای اطلاع و استفاده بیشتر از این آمارهای جمعیتی می توانید فایلهای مربوطه را دانلود نمایید .

آمار جمعیت سال 86 جوانرود آمار جمعیت سال 86 جوانرود
آمار جمعیت سال87جوانرود آمار جمعیت سال87جوانرود
آمار جمعیت سال88جوانرود آمار جمعیت سال88جوانرود
آمار جمعیت سال89جوانرود آمار جمعیت سال89جوانرود