برنامه های روز  آخر هفته سلامت :

در هفتمین روز از هفته سلامت کارکنان ادارات شهرستان جوانرود با حضور در سالن تربیت بدنی اقدام به انجام نرمش وورزش صبحگاهی نمودند. این مراسم در هوای بارانی ومطبوع بهاری باحضور فرماندار رییس شبکه ورییس مرکز بهداشت جوانرود وتعدادی از کارکنان ادارات وشبکه بهداشت برگزار شد.

در آخرین روز ازهفته سلامت شبکه بهداشت جوانرود بابرگزاری سمیناری با عنوان(( پیشگیری از بیماریهایقلبی عروقی وتغذیه سالم ))که بااستقبال کارکنان ادارات ،معلمین،سالمندان وعموم مردم در سالن ارشاد هلانیه جوانرود مواجه شد،با دعوت از متخصص قلب وعروق وکارشناس تغذیه  وارائه آخرین اطلاعات وتوصیه های علم تغذیه بوپیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی پرداخت.

برگزاری کلاس آموزشی جهت سالمندان مزران

دیدار اکیپ بهداشت محیط وبهداشت حرفه ای از تونل بانی لوان به مناسبت هفته سلامت91

دیدار باخانواده سالمند شهدا مزران

ویزیت خانواده شهدا مزران

 نمایشگاه مواد آرایشی وغذایی فاسد

ورزش صبح گاهی
ورزش صبح گاهی
همایش پیشگیری قلب
همایش پیشگیری قلب
همایش پیشگیری قلب
همایش پیشگیری قلب
همایش پیشگیری قلب
نمایشگاه مواد آرایشی وغذایی فاسد10
نمایشگاه مواد آرایشی وغذایی فاسد10
 ایمنی
 آموزش سالمند زلان
 بازدید مزران