فعالیتها وبرنامه ها

حوزه پیشگیری ومبارزه بابیماریهاباگستردگی زیادی ازنظرپوشش بیماریهای قابل مراقبت روبرومیباشدکه توجه به برنامه های ملی وبومی سازی این برنامه هاازنظربروزوشیوع آنهاوتوجه به مسائل فرهنگی وعادات ورسوم مردم وسبک زندگی آنهادارای اهمیت ویژه میباشد.درادامه لیست برنامه های موجوددرمبارزه بابیماریهای واگیربه صورت زیرارائه می گردد.

1-ایمن سازی وعوارض ناخواسته پس ازآن

2-بیماریهای قابل پیشگیری باواکسن

3-بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان

4-آنفلوانزاوبیماریهای تنفسی ویروسی

5-نظام مراقبت بیماریها

6-ایدز/HIV

7-هپاتیتهای منتقله ازطریق خون

8-STI

9-سل،جذام ومننژیت

10-بیماریهای منتقله ازطریق آب وغذا

 

باتوجه به افزایش باربیماریهای ناشی ازبیماریهای غیرواگیرولزوم اجرای مداخلات اساسی دراین حوزه درجهت کنترل ومراقبت بیماریهای غیرواگیر،اجرای دقیق وبهنگام دستورالعمل های کشوری دراین حوزه دارای اهمیت ویژه میباشدکه درمرکزبهداشت شهرستان جوانرودبابهره گیری ازرهنمودهای کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه برنامه هادرحال اجرامیباشدوامیداست درکوتاه ترین زمان ممکن بتوان به سطح انتظارات استانی وکشوری درهرکدام ازبرنامه های غیرواگیربرسیم.درادامه لیست برنامه های غیرواگیربه صورت زیرارائه می گردد.

1-تالاسمی وبیماریهای ژنتیک

2-بیماریهای قلبی وعروقی

3-سوانح وحوادث وجامعه ایمن

4-سرطانها

5-هیپوتیروئیدی وpku

6-سایربیماریهای غیرواگیر(آسم،کم شنوایی،نابینایی،بیماریهای ستون فقرات و...)