مرکز بهداشتی درمانی شماره دو جوانرود - شهری و روستایی

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 2 با جمعیت شهری :   16959 نفر و  تعداد 3797خانوار  را تحت پوشش دارد همچنین این مرکز دارای 7 خانه بهداشت روستایی است که جمعیت: 3175  نفر روستایی و   تعداد 642 خانوار را شامل می شود . این مرکز شهری روستایی در مقایسه با سایر مراکز شهری روستایی بیشترین تعداد خانه های بهداشت را تحت پوشش دارد . که در جدول مربوط به  خانه های بهداشت تحت پوشش نام و مشخصات خانه های بهداشت زیر مجموعه  آن آمده است . همچنین در این مرکز خدمات بهداشتی درمانی و واحدهای فعال بشرح مندرج در جدول زیر می باشند .

 

واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی در مرکز شماره 2  جوانرود

نام واحد

تعداد پرسنل

شرح فعالیتها و خدمات قابل ارائه

 

معاینات پزشکی

1 نفر پزشک عمومی

انجام معاینات و ویزیت بیماران شهری و روستایی

مامایی

2 نفر ماما

معاینات قبل از بارداری و حین بارداری زنان

بهداشت خانواده

3 نفر کاردان بهداشت خانواده –زن

انجام و ارائه خدمات بهداشتی در خصوص تنظیم خانواده و مراقبتهای کودکان – مشاوره ازدواج و ...

بهداشت محیط

2 نفر کارشناس و کاردان بهداشت محیط

کنترل و نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی تحت پوشش – صدور کارت بهداشت و ...

مبارزه با بیماریها و واحد هاری

یک نفر کاردشناس بهداشتی مرد و یک نفر تکنسین

انجام واکسیناسیون –نظام مراقبت بیماریها – پیگیری بیماری های واگیر .

داروخانه

1 نفر تکنسین دارویی

تحویل دارو به بیماران با نسخه پزشک

دندانپزشکی

1 نفر داندانپزشک و 1  نفر منشی

انجام معاینات دهان و دندان – کشیدن دندان و سایر خدمات دندانپزشکی

دبیرخانه

1 نفر متصدی دبیرخانه و امور دفتری

انجام و ثبت مکاتبات

پذیرش و فروش قبض

2نفر متصدی پذیرش بیماران و تحویل پرونده خانوار و صدور قبض

انجام امورات پذیرش و تحویل پرونده های خانوار – صدور قبوض ویزیت و داروخانه و آزمایشگاه

سرایدار و نظافت چی

2 نفر

انجام امورات نظافت محوطه و داخل ساختمان واشینگ مرکز

مسئول مرکز

1 نفر

مدیریت اداری مرکز و هماهنگی بین واحدهاو همچنین پیگیری انجام امورات با مدیریت مرکز بهداشت 

بهداشت حرفه ای

2 نفر کاردان و کارشناس بهداشت حرفه ای زن

انجام معاینات کارگری – نظارت بر کارگاه های صنعتی و مشاغل ...صدور کارت صلاحیت بهداشتی