دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / مراکز بهداشتی درمانی جوانرود