روز چهار شنبه 23/1/1390  و مصادف با ششمین روز از هفته سلامت برنامه های زیر بصورت جمعی و مشارکت ادارات شهرستان توسط شبکه بهداشت و درمان اجرا گردید

روز ششم،روز روستای پاک:

در ابتدای این روز به  احترام طبیعت ومحیط زندگی سالم ،؛کارکنان ومسئول مرکز بهداشت جوانرود با همکاری بخشداری مرکزی جوانرد  ودهیاران روستاهای  سررود وصفی آباد به جمع آوری زباله های داخل واطراف روستا پرداختند. دکترطاهر حسینی رییس مرکز بهداشت جوانرود هدف از این کار را آموزش  جمع آوری صحیح زباله ها وپرهیز از آلوده نمودن محیط زیست  عنوان نمود.

در روز ششم رییس مرکز بهداشت جوانرود وکارشناسان ستادی در مرکز بهداشتی درمانی روستای زلان حضور یافتند ودر مراسمی که به مناسبت هفته سلامت توسط این مرکز برگزار گردیده بود شرکت نمودند.در ابتدای مراسم، راهپیمایی با عنوان کودکان دوستدار سالمند وسلامت با حضور سالمندان ونوه های آنان در مسیری زیبا در داخل روستا برگزار شد. سپس دکتر حسینی رییس مرکز بهداشت جوانرود در سالن اجتماعات مرکز در خصوص سالمندی وسلامت این دوران سخنانی ایراد نمودند. خانم دکتر اسدی مسئول مرکززلان نیزضمن خیر مقدم گزارشی از وضعیت ازسالمندان وخدمات ارائه شده به آنان ونیز برنامه های هفته سلامت ارائه نمود درپایان از حاضرین در جلسه پذیرایی به عمل آمد.

شبکه جوانرود میزبان انجمن NA

در بعداز ظهر ششمین روز از هفته سلامت،گردهمایی انجمن معتادین گمنام بامسئولین شبکهبهداشت وکارکنان اینشبکه،پزشکان بخش خصوصی شهرستان،معاون فرماندار واعضای شورای شهردر سالن آموزشگاه بهورزی شبکه بهداشت جوانرود  برگزار شد.نقشبندی مدیر این انجمن باتشکر از مدیریت شبکه بهداشت جوانرود در برگزاری این نشست گزارشی از عملکرد این انجمن در خصوص پاک نمودن تعدادی از معتادین وباز گرداندن آنها به آغوش جامعه ارائه نمود.

رستمی معاون سیاسی انتظامی فرماندارجوانرود نیز از اقدامات این واحد در مبارزه با گسترش اعتیاد گزارشی ارائه نمودودر خصوص همکاری با انجمن معتادین گمنام قول مساعد داد.

دکتر حسینی رییس مرکز بهداشت جوانرود نیز به عنوان میزبان جلسه اقدامات این مرکز در خصوص ارائه مشاوره ترک اعتیاد به مراجعین رادر سطحی عالی عنوان کرد واز وجودتیمی قوی دراین  خصوص در شبکه جوانرود خبر داد وافزود کارشناسان این شبکه حتی در ساعات غیر اداری نیز به ارئه مشاوره به مراجعین می پردازند. درپایان یکی از افرادپاک انجمن به بیان تجربیات خودوچگونگی آشنایی با انجمن وخدمات انجمن پرداخت.

 

 پاکسازی محیط
 پاکسازی محیط
 پیاده روی کودکان زلان
 پیاده روی کودکان زلان
 نشت na
 نشت na
 آموزش سالمند زلان