سوپروایزر بیمارستان جوانرود

اسامی و اعضای سوپروایزر شاغل در بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود به ترتیب مندرج در جدول زیر است تاریخ به روزرسانی(97/8/27)

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

مدرک

سوابق

ملاحظات

فائزه احمدی

سوپروایزرارتقاءسلامت

کارشناس پرستاری

 

رحیم فتحی

سوپروایزر در گردش

کارشناس پرستاری

 

ایوب نادری

سوپروایزر در گردش

کارشناس پرستاری

 

نگار وهابی

سوپروایزر در گردش

کارشناس پرستاری

 

شیرین محمودی  سوپروایزرآموزشی  کارشناس پرستاری    
عزیزروئین تن  سوپروایزردرگردش  کارشناس پرستاری    

مهدی بابایی

سوپروایزر بالینی 

کارشناس پرستاری

 

لیست مسئولین بخشهای مختلف ( سرپرستار ) بیمارستان  جوانرود نیز به شرح مندرج در جدول زیر است :

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

مدرک

سوابق

عنوان بخش  

کیومرث مرادی

سرپرستاردیالیز

کارشناس پرستاری

 

 دیالیز

ژاله نظری

سرپرستارPOSTCCU

کارشناس پرستاری

 

 

صلاح رضایی

پرستارCCU-ICU

کارشناس پرستاری

 

اورژانس

 پرویزبهرامی سرپرستارداخلی  کارشناس پرستاری    داخلی
آرزو زارعی  سرپرستاراورژانس  کارشناس پرستاری    اورژانس

ارسلان محمدی

سرپرستارجراحی

کارشناس پرستاری

جراحی

 بختیارفتاحی  سرپرستاراتاق عمل  کارشناس پرستاری    اتاق عمل
 ادیبه نیک گو  سرپرستارزایشگاه  کارشناس مامایی    زایشگاه
 صباح باباپور  سرپرستاررادیولوژی  کارشناس رادیولوژی    رادیولوژی
 سمیه پاداش  سرپرستارآزمایشگاه  کارشناس علوم آزمایشگاهی    آزمایشگاه
 ابراهیم محمدزاده  سرپرستاکلینیک تخصصی  کاردان حسابداری    کلینیک تخصصی
 سهیلانوری فرد  سرپرستاراطفال  کارشناس پرستاری    اطفال