سوپروایزر بیمارستان جوانرود

اسامی و اعضای سوپروایزر شاغل در بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود به ترتیب مندرج در جدول زیر است تاریخ به روزرسانی(1402.9.23)

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

مدرک

سوابق

ملاحظات

فوزیه عزیزیانی

سوپروایزرارتقاءسلامت

کارشناس پرستاری

 

تیمور رحیمی

سوپروایزر در گردش

کارشناس پرستاری

 

نازنین مومنی

سوپروایزر در گردش

کارشناس پرستاری

 

مهدی قنبری

سوپروایزر در گردش

کارشناس پرستاری

 

ماریه ویس بابای  سوپروایزرآموزشی  کارشناس پرستاری    
آرزو زارعی  سوپروایزردرگردش  کارشناس پرستاری    

بختیار فتاحی

سوپروایزر بالینی 

کارشناس پرستاری

 

لیست مسئولین بخشهای مختلف ( سرپرستار ) بیمارستان  جوانرود نیز به شرح مندرج در جدول زیر است :

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

مدرک

سوابق

عنوان بخش  

آهو امینی             

سرپرستاردیالیز

کارشناس پرستاری

 

 دیالیز

رویا قاسمی             

سرپرستارPOSTCCU

کارشناس پرستاری

 

 

حسین عزیزیان

پرستارCCU-ICU

کارشناس پرستاری

 

اورژانس

رقیه یار احمدی سرپرستارداخلی  کارشناس پرستاری    داخلی
حسین عزیزیان  سرپرستاراورژانس  کارشناس پرستاری    اورژانس

صادق محمد علیان

سرپرستارجراحی

کارشناس پرستاری

جراحی

 بختیارفتاحی  سرپرستاراتاق عمل  کارشناس پرستاری    اتاق عمل
 شیرین صدیقی  سرپرستارزایشگاه  کارشناس مامایی    زایشگاه
 صباح باباپور  سرپرستاررادیولوژی  کارشناس رادیولوژی    رادیولوژی
 سمیه پاداش  سرپرستارآزمایشگاه  کارشناس علوم آزمایشگاهی    آزمایشگاه
محمد فقهی  سرپرستاکلینیک تخصصی کارشناس پرستاری    کلینیک تخصصی
 سهیلانوری فرد  سرپرستاراطفال  کارشناس پرستاری    اطفال