کنترل سلامت آب شرب

کنترل سلامت آب شرب:

بازرسان بهداشت محیط شهرستان جوانرود طبق استاندارد های ارائه شده از طرف مرکز بهداشت استان (ازنظر تعداد نمونه و روش نمونه برداری) پس از مراجعه به محل مورد نظر از شبکه های آبرسانی شهری و روستایی نمونه های لازم را برداشته و به آزمایشگاه آب و فاضلاب شهرستان تحویل می‌دهند. آزمایشگاه آب بعد از انجام آزمایش، جواب نمونه ها را از  طریق نامه به خانه بهداشت و یا مرکز بهداشتی درمانی شهری مربوطه ارجاع می‌دهند. در صورت وجودآلودگی در نمونه آب برداشت شده، مراتب به ستاد بهداشت محیط شهرستان سریعاً اعلام و ستاد بهداشت محیط نیز مراتب را به متولیان آب شرب (شرکت های آب و فاضلاب شهری یا روستایی) اعلام می‌نمایند. ضمناً کلیه فعالیت های پیشگفت به انضمام تست کلر باقیمانده آب شرب طی فرمهای مخصوص به ستاد بهداشت محیط استان به صورت ماهانه و فصلی و سالانه فرستاده می‌شوند.

در سال جاری با توجه به پیشنهاد مرکز بهداشت استان اقدام به تصویر بهرداری از تمامی منابع ومخازن آب شهری وروستایی گردید

آمار روستاهای تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب روستایی ومرکز بهداشت

آمار روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی و سایر ارگانها

 
 

نام اداره

تعداد روستاهای تحت پوشش

جمعیت تحت پوشش

شرکت آب و فاضلاب روستایی

71

18310

سایر ارات و ارگانها

25

1719

     
     
     
 آمار آزمایشات انجام شده در سال 96 به تفکیک ما ه بخش روستایی

  

آمار آزمایشات انجام شده در سال 96 به تفکیک ماه  در بخش روستایی

ردیف

ماههای سال

تعداد کل

تعداد مطلوب

تعداد نامطلوب

1

فروردین

15

12

3

2

اردیبهشت

17

8

9

3

خرداد

10

6

4

4

تیر

4

0

4

5

مرداد

7

5

2

6

شهریور

19

12

7

7

مهر

30

19

11

8

آبان

9

9

0

9

آذر

42

35

7

10

دی

27

20

7